Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

13 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 12 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 11 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 10 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 9 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 8 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 7 Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu - Bằng Đường Liên Tử Canh
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đệ Nhất Đế Hậu

重生之星际第一帝后


Trọng sinh chi tinh tế đệ nhất đế hậu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bằng Đường Liên Tử Canh 冰糖莲子羹 
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ngược tra ngọt sủng, trọng sinh, tinh tế, bá đạo công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 533 tuổi + 36 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi